Algemene voorwaarden
Betaalbare topkwaliteit  Op maat gemaakt  Snel & professioneel  - Aan huis geleverd
Producten                                 Advies                                            Contact
Profiel vormen Ramen & deuren Horren - vliegenramen Rolluiken Garage-deuren
Inmeten Subsidie Kunststof reinigen-onderhoud Demontage kozijnen Montage Kozijnen
Contact formilier Offerte formulier Kozijnen Info@windox.nl 06 30 34 11 40 Privacy policy Algemene voorwaarden
Uitgebreide Leveringsvoorwaarden Kunststofkozijnen - Windox H.O.

1. Definities:
1.1 Windox H.O.: Verwijst naar Windox Handelsonderneming B.V., de leverancier van kunststofkozijnen.
1.2 Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Windox H.O.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten:
2.1 Alle aanbiedingen van Windox H.O. zijn vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven termijn.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Windox H.O. of na feitelijke uitvoering van de opdracht.

3. Prijzen en Betaling:
3.1 De prijzen zijn vermeld in Euro, exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.
3.2 Betaling dient te geschieden 50% bij bestelling en 50% bij levering, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

4. Levering:
4.1 De leveringstermijn wordt in overleg bepaald en is indicatief, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.3 Risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

5. Garantie:
5.1 Windox H.O. staat in voor de kwaliteit van de geleverde kunststofkozijnen.
5.2 De garantieperiode bedraagt.
5.2.a. 10 jaar op de kleurechtheid na levering.
5.2.b. 3 jaar op de montage na oplevering. 
5.2.c. 10 jaar op HR++ en HR+++ glas (glasbreuk uitgesloten) na productie datum.
tenzij anders overeengekomen.
5.3 Garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten; het vervallen van garantie door onjuist gebruik of onderhoud is uitgesloten.

6. Montage:
6.1 Indien montage is overeengekomen, zal Windox H.O. zorgdragen voor deskundige installatie.
6.2 De klant dient te zorgen voor een geschikte en veilige werkomgeving voor de monteurs.

7. Klachtenprocedure:
7.1 Klachten over de geleverde producten of montage dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.
7.2 Windox H.O. zal binnen 5 werkdagen reageren op de klacht en streven naar een passende oplossing.

8. Aansprakelijkheid:
8.1 De aansprakelijkheid van Windox H.O. is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
8.2 Windox H.O. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of winstderving.

9. Toepasselijk Recht:
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Windox H.O. en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Windox H.O. is gevestigd.

10. Wijzigingen en Communicatie:
10.1 Windox H.O. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.
Gewijzigde voorwaarden treden in werking na schriftelijke kennisgeving aan de klant.
10.2 Communicatie tussen Windox H.O. en de klant verloopt bij voorkeur schriftelijk via e-mail of post.

Deze uitgebreide leveringsvoorwaarden treden in werking op 01-01-2023 en vervangen alle voorgaande versies.
Wijzigingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Tel: 06 30 34 11 40